Rutinerna för hantering av våra klientmedel är säkra

Som ett resultat av händelserna inom värdetransportbranschen under hösten 2012 har vi fått många frågor avseende vår hantering av klientmedel. Vi kan konstatera att det som har hänt givetvis är djupt beklagligt men att det inte är en branschfråga utan att företeelsen är isolerad till ett enskilt företag.

I Loomis har vi rutiner som innebär att våra klientmedel är helt separerade från bolagets verksamhet. Insättning på kundernas bankkonton sker utan dröjsmål efter att medlen räknats upp. Dessutom görs en kontrollinventering av kundmedlen varje dag. Därtill gör vår interna och externa revision löpande kontroller av uppräkningsverksamheten. Våra rutiner håller alltså en mycket hög säkerhetsnivå.

Loomis Sverige är en del av Loomiskoncernen som är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och är ett globalt företag med över 20 000 anställda i 16 länder och en omsättning på drygt 10 miljarder kronor. Loomis är ett av världens största bolag inom värdehantering.

Loomis Sverige är alltså en del av ett mycket stabilt företag och har också det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få - AAA. För att få detta krävs bland annat att bolaget har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Det har funnits en villfarelse om att värdehanteringsbranschen är helt oreglerad. Det är den inte. Bolagets verksamhet förutsätter att man upprätthåller auktorisation som bevakningsföretag vilket följer av lagen och förordningen om bevakningsföretag. Tillsynen över auktoriserade bevakningsföretag utövas av länsstyrelsen och all personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska därför uppfylla krav på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt för anställning i sådant företag. Loomis Sverige AB är dessutom registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen och såväl bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket som bolagets ägare och ledning granskas därför årligen av Finansinspektionen. I tillägg till detta har vi egna etiska riktlinjer och koder.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig direkt till din kontaktperson hos oss eller till vårt Servicecenter, mailadress: kundservice@se.loomis.com, telefon 010-163 63 00.

Med vänliga hälsningar

Patrik Högberg
VD Loomis Sverige AB